Skundern  - den mörka sjön?

skundernvy1.jpg (27900 bytes)

Sjön Skundern ligger i anslutning till Mälby Kvarn i sydväst. Sjön är grund med dyig botten med gott om vass och näckrosor i de grunda vikarna. 
Du kan läsa mer om sjön på SMOFFs hemsida.
I boken "Ett stycke Sörmland" (1985) diskuteras i ett stycke (sid. 405) härledningar till namnet Skundern. 

Namnet skulle kunna kopplas samman med det gamla Skund(a) 'den ilande, skyndsamma ån' (besläktat med verbet skynda) och då åsyftande något av sjöns 
tillflöden exempelvis det tillflöde som passerar Mälby Kvarn. Äldre skriftformer för sjöns namn är: skunderen 1560, Lacus Skundren, Lacus Skundern 1637, 
Skummelln Lacus 1678, Schunden Lacus 1694, Skumden, Siön Skumden 1720, Skummeln 1741, och Skundern 1755
. Det är nog inte omöjligt att uttrycken 
Skum(a)
eller Skumd 'den mörka, skumma' skrivet som Skumder också kan återfinnas i en härledning av namnet. Till skillnad från kringliggande sjöars klara 
vatten är Skunderns grumliga och tidigare säkert mer humusfärgade vatten klart skummare och mörkare.