Äldre byggnader

Alldeles invid grusvägen finns ännu Ekströms gamla garage som gissningsvis byggdes under 1930-40 talet. Byggnaden användes
under 1980-90-talen som fårhus. Bland de byggnader som i övrigt funnits på fastigheten är en såg som revs under 1960-talet
(se mer på särskild sida om denna), den gamla mjölnarbostaden från 1800-talets början (1700-talet?) som revs på 1970-talet
samt ett mindre stall varav endast fragment av grunden kvarstår.
(Foto: Hans Kagebeck 1977).

Här syns kvarnen till höger och den sedan slutet av 1970-talet rivna Mjölnarstugan "Mölntorp" (huset närmast till vänster).

Det lilla knuttimrade torpet revs för att förflyttas till Kvarnäng men visade sig vara så murket att det inte lönade sig att
plocka ihop det igen. En vindvimpel (med årtalet 1760 utskuret) som hittats på gården kan eventuellt höra till torpet (el. kvarn).
Efter att det nya Mölntorp byggts under 1870-talet så övergick stugan till att fungera som snickarverkstad. Enligt Hans Kagebäck
vars far tillbringade många somrar vid Mölntorp under sin uppväxt på 1910-talet så hade fadern berättat att Axel Enkvist bl a
snickrade likkistor och att  fått följa med "farbror" Axel ut i socknen för att ta mått på lik.

Nyare byggnader

Med nyare byggnader menar jag de byggnader som tillkommit under 1900-talets senare hälft. På fastigheten finns en vedbod som byggdes
under 1970-talets början av spillvirke och försågs med branddörrar från Zig-zag fabriken i Malmköping. Vedboden byggdes av
Bo Wahlberg från Malmköping (sedermera Dammkärr) som är gift med systern till fru Karlsson som på den tiden ägde Mälby kvarn.
På fastigheten finns också en mindre byggnad som byggdes i början av 2000-talet och som fungerar som vävstuga och ringmärkningsplats.