Mjölnarbostäder

Det har funnits kvarnar vid Mälby kvarn länge, bevisligen från 1600-talet och framåt. Från början var kvarnen för "husbehovsmalning".
Om det vid denna tid fanns behov av någon mjölnare bosatt på plats vet jag inte.

Mölntorp

Mjölnarbostaden Mölntorp dyker för första gången upp i kartmaterial på en storskifteskarta från 1813. Lite märklig är placeringen på
huset. På just denna plats bygger Axel Enkvist Mölntorp i slutet av 1870-talet. Det lilla knuttimrade Mölntorp låg närmare kvarnen än 
vad kartan visar och dessutom inte ute på något gärde (äng).


Kartan är ett urklipp ur en större karta från Lantmäteriets arkiv och visar ett storskifte som genomfördes 1813.
Kvarnen är inringad på kartan.

Från början var således den ursprungliga (och första) mjölnarbostaden det knuttimrade huset "Mölntorp" nedan. Huset ägdes av Mälbybönder
och vartefter en arrendator av kvarnen "mjölnare" städslades så fick den föregående flytta. Sålunda fick mjölnaren Gabriel Bengtsson
som blev mjölnare 1852 flytta när Axel Enkvist tog över sysslan 1876. Han flyttade då till den närliggande backstugan Ede som låg
ett par hundra meter norr om  Mölntorp.


Den gamla mjölnarbostaden till vänster (Foto: Hans Kagebäck 1977).

Axel Enkvist lät i slutet på 1870-talet bygga det nya Mölntorp som byggdes 30-40 m nordost om det gamla. Den gamla mjölnarbostaden blir 
då snickarstuga. Mölntorp förblev efter Axels död 1921 i änkan Augustas ägo till 1936 varefter inga fler mjölnare kom att bo där. Tomten 
som Mölntorp byggdes på "bestämdes till läge och gränser den 7 oktober 1876". Stugan kom att stå på "ofri grund" fram till avstyckningen 
1937. Det blev alltså Augustas systerdotter Ebba - som enligt ett upprättat testamente - kom att ärva Augusta. Ebba friköpte tomten av Erik 
Karlsson i Mälby för 150 kronor. 

 
Denna bild visar ett utdrag ur avstyckningskartan. Orginalet går att hitta i sin helhet hos Lantmäteriet 
(historiska kartor). 

Efter avstyckningen sålde Ebba fastigheten i sin helhet till lantbrevbäraren Felix Andersson och dennes hustru Ingrid.
Köpeskillingen var då 550 kronor.Det blev också Felix som kom att ge Mölntorp det useende som den hade fram till rivningen 2008. Han lät under 1940-talet
bygga om övervåningen och det var då det "brutna" taket kom till. 

Mälby kvarn

Den sista mjölnarbostaden blir det nuvarande huset på fastigheten Mälby kvarn. År 1921 avstyckades och friköptes kvarnen av
Mälbybönderna. Kvarnen tillhör ännu  fastigheten men det har inte bedrivits något malande där sedan 50-talet. Den siste riktige 
"mjölnaren" blev John Ekström som ägde fastigheten mellan åren 1931 - 1971. Exakt byggnadsår för nuvarande bostadshus har jag inte koll på.
I alla handlingar om fastigheten står byggnadsåret 1909 vilket jag till helt nyligen också antagit. Efter vad jag på senare tid fått veta så har alla
gamla hus vars exakta byggnadsår är okänt, av skattemyndigheterna satts till 1909. I de kartor som finns från friköpandet och avstyckningen
av fastigheten från Mälby år 1921 så finns inte bostadshuset inritat vilket tyder på att det byggts senare. Det är högst sannolikt att huset byggdes
åren 1921-23 på uppdrag den person (mjölnare) som lät avstycka fastigheten. Husets övervåning har sannolikt inretts och isolerats långt efter
det att det byggdes. Nuvarande ägare lät under 1987 tilläggsisolera huset och då även sätta dit en stående panel (liggande förr). Taket lades
också om år 1988. En veranda byggdes 1989 och som sedan under 2006 revs och ersattes med en ny "inglasad" sådan. 
  

Här syns bostadhuset på en bild från början av 2000-talet. Den lilla uteverandan är numera en större inglasad sådan.
(Foto: Jukka Väyrynen)