Fjärilar -Påträffade vid Mälby Kvarn

På denna sida hittar du min fjärilstomtlista med de hittills 674 artbestämda arter som jag påträffat på och i direkt anslutning till (inom 100 m) 
min tomt Mälby Kvarn. De arter som är markerade med blå och understruken text finns det bilder på. Dessa bilder är givetvis tagna på eller
i direkt anslutning till tomten.

Djuren har påträffats vid fångst med hjälp av håv, ljusfällor (dukar) och beten under åren 1987-96. Det bör tilläggas att den sydbrant som 
utgör min tomts södra del verkar fungera som värmemagasin och magnet både för nattflygare som för dagfjärilar. Många migrerande 
individer passerar förbi här och har således inte konstaterats ha någon fast förekomst i närheten. Exempel på detta är de springkornslevande
mätarna och sandgräsfjäril. Högst sannolikt förekommer springkorn någonstans i närheten men detta har trots eftersök inte kunnat 
konstateras. Är du intresserad av uppträdande osv så får du gärna kontakta mig nedan.

Listorna följer systematiken och artnumreringen (står i parenteserna) i Catalogus Lepidopterorum Sueciae utgiven 1994.

ERIOCRANIOIDEA
Eriocraniidae, Purpurmalar
1. (13) Större tunnvingepurpurmal
Eriocrania semipurpurella

HEPIALOIDEA
Hepialidae, Rotfjärilar
2. (14) Humlerotfjäril
Hepialus humuli                                
3. (15) Kamsprötad rotfjäril Hepialus sylvina
4. (16) Liten rotfjäril Hepialus hecta
5. (17) Lerfärgad rotfjäril Hepialus lupulina
6. (18) Ormbunksrotjäril Hepialus fusconebulosa

NEPTICULOIDEA
Adelidae, Antennmalar
Nematopogoninae
7. (120) Allmän antennmal
Nematopogon swammerdamella

Adelinae
8. (126) Lövskogsantennmal
Nemophora degeerella

TINEOIDEA
Psychidae, säckspinnare
Taleporiinae
9. (167) Allmän rörsäckspinnare
Taleporia tubulosa

Psychinae
10. (173) Allmän säckspinnare Psyche casta
11. (174) Björksäckspinnare Psyche crassiorella (=betulina?)

Oiketicinae
12. (180) Hårig säckspinnare
Sterrhopterix fusca (=hirsutella)

Tineidae
Scardiinae
13. (185) Snedbandad svampmal
Morophaga choragella

Myrmecozelinae
14. (188) Insektmal
Haplotinea insectella

Lypusinae
15. (190) Hedsäckspinnare
Lypusa maurella

Nemapogoninae
16. (199) Allmän svampmal
Nemapogon cloactella
17. (201) Personsvampmal Nemapogon variatella
18. (204) Porsvampmal Nemapogon picarella
19. (207) Björksvampmal Archinemapogon yildizae

Tineinae, Äkta malar
20. (212) Innebomal
Monopis laevigella
21. (214) Svartvit bomal Monopis spilotella

Gracillariidae, Styltmalar
Gracillariinae
22. (247) Syrenmal
Gracillaria syringella

Bucculatricidae
23. (332) Björkögonlappmal
Bucculatrix demaryella

YPONOMEUTOIDEA
Yponomeutidae, Spinnmalar
Argyresthiinae
24. (353) Alhängemal
Argyresthia goerdartella
25. (362) Rönnbärsmal Argyresthia conjugella
26. (364) Häggskottmal Argyresthia semifusca
27. (365) Körsbärsmal Argyresthia pruniella

Yponomeutinae
28. (370)
Föränderlig spinnmal Yponomeuta padella
29. (372) Allmän benvedspinnmal Yponomeuta cagnagella
30. (376) Prickig fetbladspinnmal Yponomeuta sedella
31. (377) Tennspinnmal Euhyponomeuta stanella
32. (391) Större tallbarrmal Cedestis gysseleniella
33. (392) Mindre tallbarrmal Cedestis subfasciella

Plutellinae
34. (399) Kålmal
Plutella xylostella
35. (405) SkogssenapsmalRhigognostis schmaltzella

Ypsolophinae
36. (411) Näbbtrymal
Ypsolopha dentella
37. (413) Apelhöstmal Ypsolopha asperella
38. (420) Längsstreckad höstmal Ypsolopha ustella

Acrolepiinae
39. (426) Lökmal
Acrolepiopsis assectella

Lyonetiidae
Lyonetiinae
40. (440)
Körsbärsvridvingemal Lyonetia clerkella

GELECHIOIDEA
Oecophoridae, Plattmalar
Depressariinae
41. (452) Aspvårmal
Semiscopis strigulana
42. (453) Hasselvårmal Semiscopis avellanella
43. (459) Sprängörtplattmal Depressaria daucella
44. (469) Renfaneplattmal Depressaria emiretella
45. (478) Allmän plattmal Agonopterix heracliana
46. (479) Fransplattmal Agonopterix ciliella
47. (482) Siljeplattmal Agonopterix selini
48. (485) Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana
49. (493) Sälgplattmal Agonopterix ocellana
50. (506) Kardborreplattmal Agonopterix arenella
51. (508) Lövskogsstubbmal Pseudatemelia josephinae

Oecophorinae
52. (527)
Gråhuvad skräppraktmal Borkhausenia fuscescens
53. (535) Jättepraktmal Harpella forficella
54. (536) Blåklockepraktmal Ororphia ferrugella

Chimabachinae
55. (546) Bokvårmal
Diurnea fagella
56. (547) Höstvårmal Diurnea lipsiella

Elachistidae, Gräsminerarmalar
57. (581) Gulmarmorerad gräsminerarmal
Elachista anseriella
58. (582) Rörflenminerarmal Elachista cerusella

Batrachedridae
59. (753) Aspsmalvingemal
Batrachedra praeangusta

Momphidae
60. (760) Solvändebrokmal
Mompha miscella
61. (761) Stor rallarosbrokmal Mompha idaei

Gelechiidae, Stävmalar
Aristoteliinae
62. (817) Örnbräkenmal
Paltodora cytisella
63. (844) Pulvermal Xystophora pulveratella

Gelechiinae
64. (849) Svartvit böjmal
Recurvaria leucatella
65. (860) Vit björkbladkantmal Teleiodes alburnella
66. (862) Dekorativ bladkantmal Teleiodes decorella
67. (866) Syrebladmal Teleiopsis diffinis
68. (869) Sumpvialstävmal Athrips tetrapunctella
69. (892) Vithuvad stävmal Chionodes continuella
70. (898) Ljungstävmal Neofaculta ericetella
71. (901) Svart syrestävmal Neofriseria peliella
72. (952) Smällglimstävmal  Caryocolum vicinella

Anacampsinae
73. (963) Sickelstreckad näbbmal
Sophronia sicariella
74. (975) Grå palpmal Acompsia cinerella
75. (977) Aspsobermal
Anacampsis populella

Dichomerinae
76. (997) Rödgul gräsbågpalpmal
Brachmia rufescens

Cossidae, träfjärilar
Zeuzerinae
77. (999) Vassborrare
Phragmataecia castaneae

TORTRICOIDEA
Tortricidae, Vecklare
Tortricinae
78. (1005) Mörkkantad bredvecklare
Pandemis corylana
79. (1006) Lädergul bredvecklare
Pandemis cerasana
80. (1010) Tallmossebredvecklare
Argyrotaenia ljungiana
81. (1013) Rönnbredvecklare
Choristoneura hebenstreitella
82. (1020) Grå lövträdsbredvecklare
Syndemis musculana
83. (1026) Rustik snedbandvecklare
Clepsis senecionana
84. (1028) Trysnedbandvecklare Clepsis rurinana
85. (1029) Sumpmarkssnedbandvecklare
Clepsis spectrana
86. (1034) Blybandvecklare
Ptycholoma lecheana
87. (1036) Blåbärbredvecklare Paramesia gnomana
88. (1039) Fållad lövskogsbredvecklare
Capua vulgana
89. (1041) Vårbredvecklare
Philedonides lunana
90. (1043) Askbredvecklare
Pseudargyrotoza conwagana
91. (1044) Allmän kvällsbredvecklare
Eulia ministrana
92. (1047) Allmän gråvecklare
Cnephasia stephensiana
93. (1052) Vårlångvecklare
Tortricodes alternella
94. (1053) Höstlångvecklare
Exapate congelatella
95. (1054) Hagtorngråvecklare
Neosphaleroptera nubilana
96. (1057)
Mörk gulfläckgråvecklare Eana incanana
97. (1059) Stor gulfläckgråvecklare
Eana penziana
98. (1062)
Gul ekbredvecklare Aleimma loeflingiana
99. (1063) Ekvecklare
Tortrix viridana
100. (1065)
Törnrosvecklare Croesia bergmanniana
101. (1068) Föränderlig höstvecklare
Acleris laterana
102. (1071) Stor aspvårvecklare
Acleris roscidiana
103. (1075) Matt björkvårvecklare
Acleris notana
104. (1077) Mindre aspvårvecklare Acleris obtusana
105. (1085) Videvårvecklare
Acleris hastiana
106. (1090) Småprickig blåbärsvårvecklare
Acleris lipsiana
107. (1091) Hallonvårvecklare
Acleris rufana
108. (1096) Inbuktad videhöstvecklare
Acleris emargana
109. (1114) Tistelgulvecklare
Agapeta hamana
110. (1118) Brakvedblomvecklare
Eupoecilia ambiguella
111. (1125) Allmän korgblomvecklare
Aethes smeathmanniana
112. (1142) Vithuvad korgblomvecklare
Cochylis dubitana

Olethreutinae
113. (1159) Blypunkterad brokvecklare
Olethreutes arcuella
114. (1170) Fräkenbrokvecklare
Olethreutes tiedemanniana
115. (1173)
Allmän brokvecklare Olethreutes lacunana
116. (1184)
Ljusrandbrokvecklare Olethreutes rivulana
117. (1189) Äppleknoppvecklare
Hedya dimidioalba
118. (1194) Sälgbrokvecklare
Hedya salicella
119. (1197) Stor aspbrokvecklare
Pseudosciaphila branderiana
120. (1198) Halvbandad videknoppvecklare
Apotomis semifaciana
121. (1199)
Helbandad videknoppvecklare Apotomis infida
122. (1202)
Vitfläckig björkknoppvecklare Apotomis turbidana
123. (1203)
Sälgknoppvecklare Apotomis capreana
124. (1204)
Gulanlupen björkknoppvecklare Apotomis betuletana
125. (1212)
Aspknoppvecklare Apotomis inundana
126. (1219) Större rotvecklare
Endothenia quadrimaculana
127. (1233) Aspsikelvecklare
Ancylis laetana
128. (1239)
Grårandsikelvecklare Ancylis geminana
129. (1246)
Allmän sikelvecklare Ancylis badiana
130. (1248)
Blåbärsikelvecklare Ancylis myrtillana
131. (1253) Dyster alrullvecklare
Epinotia sordidana
132. (1255)
Umbrarullvecklare Epinotia brunnichana
133. (1256)
Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana
134. (1259)
Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana
135. (1261)
Grenrullvecklare Epinotia ramella
136. (1262)
Björkrullvecklare Epinotia demarniana
137. (1265)
Mångformig aspvecklare Epinotia nisella
138. (1266)
Alknoppvecklare Epinotia tenerana
139. (1287) Ekklockvecklare
Zeiraphera isertana
140. (1294) Videhakvecklare
Gypsonoma nitidulana
141. (1295) Aspbladvecklare
Gibberifera simplana
142. (1304) Hästhovsrotvecklare
Epiblema grandaevana
143. (1305) Gråbostjälkvecklare
Epiblema foenella
144. (1307) Större tistelstjälkvecklare
Epiblema scutulana
145. (1316) Röllekrullvecklare Eriopsela quadrana
146. (1340) Gråbrun tallvecklare
Rhyacionia pinivorana
147. (1349) Johannesörtvecklare
Lathronympha strigana
148. (1359) Liten eksolvecklare
Pammene argyrana
149. (1388) Äpplevecklare
Cydia pomonella
150. (1395) Grankottvecklare
Cydia strobilella

Sesiidae, Glasvingar
Sesiinae
151. (1437) Allmän poppelglasvinge
Sesia apiformis
152. (1446) Vinbärsglasvinge Synanthedon tipuliformis

ALUCITOIDEA
Alucitidae
153. (1459) fjädermott
Alucita hexadactyla

PTEROPHOROIDEA
Platyptiliinae

154. (1462) Gråfibblefjädermott Oxyptilus pilosellae
155. (1463) Flockfibblefjädermott
Oxyptilus chrysodactylus
156. (1464) Backfibblefjädermott
Oxyptilus ericetorum
157. (1470) Rosenknoppfjädermott
Cnaemidophorus rhododactyla
158. (1471) Syskefjädermott
Amblyptilia acanthadactyla
159. (1472) Stormhattfjädermott
Amblyptilia punctidactyla
160. (1475) Hästhovsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
161. (1476) Renfanefjädermott
Platyptilia ochrodactyla
162. (1477) Röllekfjädermott
Platyptilia pallidactyla
163. (1481) Mandelblomfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
164. (1485) Teveronikefjädermott
Stenoptilia pterodactyla

Pterophorinae
165. (1490) Vitt fjädermott
Pterophorus pentadactyla
166. (1494) Fibbleblomfjädermott 
Leioptilus scarodactyla
167. (1496) Blekgult gullrisfjädermott 
Leioptilus osteodactylus
168. (1502) Gråbrunt vindefjädermott 
Emmelina monodactyla

Pyralidae, Mott
Galleriinae
169. (1503) Stort vaxmott
Galleria mellonella
170. (1506) Humlemott
Aphomia sociella
171. (1514) Jungfrulinmott
Pembelia palumbella
172. (1515) Almolnmott
Pembelia formosa
173. (1516) Aspmolnmott
Sciota hostilis
174. (1521) Gråbrunt ekbladmott
Phycita roborella
175. (1522) Grankottmott
Dioryctria abietella
176. (1527) Stort backmott
Hypochalcia ahenella
177. (1530) Svartgrått björkbladmott
Metriostola betulae
178. (1531) Svartbrunt ljungmott
Pyla fusca 
179. (1543) Rönnmörkmott
Numonia advenella
180. (1550) Krusbärsmott
Zophodia grossulariella
181. (1555) Gråborotmott
Nyctegretis lineana

Pyralinae
182. (1572) Högstjärtmott
Hypsopygia costalis
183. (1576) Mjölmott
Pyralis farinalis
184. (1578) Fettmott
Aglossa pinguinalis
185. (1581) Näckrosmott
Elophila nymphaeata
186. (1582) Andmatmott
Cataclysta lemnata
187. (1583) Vattenaloemott
Parapoynx stratiotata
188. (1584) Dammott
Nymphula stagnata

Schoenobiinae
189. (1586) Stort sävmott
Schoenobius gigantella
190. (1588) Spetssävmott
Donacaula mucronella

Crambinae
191. (1592) Trädgårdsgräsmott
Crysoteuchia culmella
192. (1596) Ljunggräsmott Crambus ericella
193. (1598) Svartbrunt gräsmott
Crambus heringella
194. (1600) Allmänt gräsmott
Crambus lathoniellus
195. (1604) Dystert gräsmott
Agriphila tristella
196. (1605) Grässkottmott
Agriphila inquinatella
197. (1607) Halmgult gräsmott
Agriphila straminella
198. (1612) Allmän silverbandgräsmott
Catoptria permutatella
199. (1615) Silverfläckat gräsmott
Catoptria pinella
200. (1620) Oäkta gräsmott
Catoptria falsella

Scopariinae
201. (1631) Hästhovsugglemott
Scoparia subfusca
202. (1633) Variabelt ugglemott
Scoparia ambigualis
203. (1637) Hagtornsugglemott
Dipleurina lacustrata
204. (1642) Murugglemott Eudonia murana

Evergestinae
205. (1650) Sommargyllenmott
Evergestis pallidata

Pyraustinae
206. (1659) Purpurljusmott
Pyrausta purpuralis
207. (1675) Spensligt ängsmott Microstega pandalis
208. (1679) Vitt nässelmott Eurrhypara hortulata
209. (1681) Åkertistelmott Phlyctaenia pelucidalis
210. (1684) Mörkbrämat gullrismott Mutuuraia terrealis
211. (1689) Kovallmott Opsibotys fuscalis
212. (1691) Blekgult ängsmott Udea lutealis
213. (1693) Plommonängsmott
Udea prunalis
214. (1704) Allmänt nässelmott Pleuroptya ruralis 

ZYGAENOIDEA
Zygaenidae, bastardsvärmare
Zygaeninae
215. (1710) Liten bastardsvärmare
Zygaena viciae (=meliloti)

HESPERIOIDEA
Hesperiidae, tjockhuvudfjärilar

Pyrginae
216. (1714) Skogssmygare
Erynnis tages
217. (1715) Kattostvisslare Pyrgus malvae

Hesperiinae
218. (1720) Svartfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicolus
219. (1723) Liten tåtelsmygare Thymelicus lineola
220. (1725) Stor ängssmygare Ochlodes venatus

PAPILIONOIDEA
Papilionidae, seglarfjärilar
Papilioninae

221. (1728) Makaonfjäril
Papilio machaon

Pieridae, vitfjärilar
222. (1730) Skogsvitvinge
Leptidea sinapis
223. (1732) Kålfjäril Pieris brassicae
224. (1734) Rapsfjäril Pieris napi
225. (1736)Aurorafjäril Anthocaris cardamines

Coliadinae, höfjärilar
226. (1737) Svavelgul höfjäril
Colias palaeno
227. (1742) Citronfjäril Gonepteryx rhamni

Nymphalidae, nymphalider
Nymphlinae
228. (1745) Aspfjäril
Limenitis populi
229. (1750) Sorgmantel Nymphalis antiopa
230. (1751) Påfågelöga Inachis io
231. (1752) Amiral Vanessa atalanta
232. (1753) Tistelfjäril Cynthia cardui
233. (1754) Nässelfjäril Aglais urticae
234. (1755) Vinbärsfuks Polygonia c-album
235  (1757) Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia
236. (1759) Stor pärlemorfjäril Mesoacidalia aglaja
237. (1760) Allmän pärlemorfjäril Fabriciana adippe
238. (1762) Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia
239. (1763) Älggräsfjäril Brenthis ino
240. (1766) Svartringlad pärlemorfjäril Proclossiana eunomia
241. (1767) Brunfläckig pärlemorfjäril Clossiana selene
242. (1768) Prydlig pärlemorfjäril Clossiana euphrosyne
243. (1777) Grobladsnätjäril Mellicta athalia

Satyrinae
244. (1783) Sandgräsfjäril
Hipparchia semele
245. (1788) Skogsgräsfjäril
Erebia ligea
246. (1792) Slåttergräsfjäril Maniola jurtina
247. (1793) Luktgräsfjäril Aphantopus hyperanthus
248. (1795) Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus
249. (1796) Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania
250. (1798) Kvickgräsfjäril Pararge aegeria
251. (1800) Vitgräsfjäril Lasiommata maera
252. (1801) Berggräsfjäril Lasiommata petropolitana

Lycaenidae (blå-, guld- och snabbvingar)
Theclinae
253. (1804) Björksnabbvinge
Thecla betulae
254. (1809) Björnbärssnabbvinge Callophrys rubi

Lycaeninae
255. (1810) Liten guldvinge
Lycaena phaleas
256. (1812) Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae
257. (1813) Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe

Polyommatinae
258. (1817) Tosteblåvinge
Celastrina argiolus
259. (1822) Ängsblåvinge Cyaniris semiargus
260. (1823) Puktörneblåvinge Polyommatus icarus
261. (1825) Silverfärgad blåvinge Polyommatus amanda
262. (1827) Förväxlad blåvinge Aricia artaxerxes
263. (1831) Allmän blåvinge Plebejus argus
264. (1832) Föränderlig blåvinge Plebejus idas

DREPANOIDEA
Drepanidae, sikelvingar
Drepaninae
265. (1836) Tandad sikelvinge
Falcaria lacertinaria
266. (1839) Ockragul sikelvinge Drepana falcataria

Thyatirinae
267. (1843) Fläckig hallonspinnare
Thyatira batis
268. (1844) Bandad hallonspinnare Habrosyne pyritoides
269. (1845) Rödaktig blekmaskspinnare Tethea ocularis
270. (1846) Poppelblekmaskspinnare Tethea or
271. (1847) Svartgrå blekmaskspinnare Tethella fluctuosa
272. (1848) Björkblekmaskspinnare Ochropacha duplaris
273. (1850) Björkgulhornspinnare Achlya flavicornis

Geometridae
Archiearinae
274. (1852) Brun flickfjäril Archiearis parthenias
275. (1853) Grå flickfjäril Archiearis notha

Geometrinae
276. (1856) Dagfjärilsmätare
Geometra papilionaria
277. (1862) Vitgrön lundmätare Jodis lactearia
278. (1863) Tandstreckad lundmätare Jodis putata

Sterhinae
279. (1864) Pilgördelmätare
Cyclophora pendularia
280. (1866) BjörkgördelmätareCyclophora albipunctata
281. (1869) Backgördelmätare Cyclophora quercimontaria
282. (1870) Ekgördelmätare Cyclophora punctaria
283. (1872) Syremätare Timandra griseata
284. (1874) Gråbandad lövmätare Scopula immorata
285. (1879) Ljusgrå lövmätare Scopula incanata
286. (1880) Blekgul lövmätare Scopula floslactata
287. (1881) Ängslövmätare Scopula immutata
288. (1884) Ockragul lövmätare Idae serpentata
289. (1886) Blek lövmätare Idae pallidata
290. (1888) Tofsfotad lövmätare Idae biselata
291. (1892) Rislövmätare Idae seriata
292. (1893) Brunhörnad lövmätare Idae dimidiata
293. (1894) Naggad lövmätare Idae emarginata
294. (1895) Vinkelstreckad lövmätare Idae aversata
295. (1898) Enkel lövmätare Idae straminata
296. (1900) Lädermätare Rhodostrophia vibicaria

Larentiinae
297. (1904) Allmän backmätare
Scotopteryx chenopodiata
298. (1907) Kattostmätare Larentia clavaria
299. (1911) Svartkantad fältmätare Xanthorhoe designata
300. (1914) Brunröd fältmätare Xanthorhoe spadicearia
301. (1915) Roströd fältmätare Xanthorhoe ferrugata
302. (1916) Fyrbandad fältmätare Ochyria quadrifasciata
303 (1917) Backfältmätare Xanthorhoe montanata
304. (1918) Svartfältad fältmätare Xanthorhoe fluctuata
305. (1923) Dyster fältmätare Epirrhoe tristata
306. (1924) Thunbergs fältmätare Epirrhoe pupillata
307. (1925) Förväxlad fältmätare Epirrhoe alternata
308. (1929) Gulvingad fältmätare Camptogramma bilineata
309. (1936) Rosenfältmätare Anticlea derivata
310. (1938) Mållmätare Pelurga comitata
311. (1940) Trekantsfläckad fältmätare Lampropteryx suffumata
312. (1941) Ögonfläckad fältmätare Cosmorhoe ocellata
313. (1942) Vitbrokig parkmätare Eulithis prunata
314. (1943) Violettgrå parkmätare Eulithis testata
315. (1944) Blåbärsparkmätare Eulithis populata
316. (1945) Fransfläckad parkmätare Eulithis mellinata
317. (1948) Gråryggig fältmätare Ecliptopera silaceata
318. (1949) Gulryggig fältmätare Ecliptopera capitata
319. (1950) Brungrön fältmätare Chloroclysta siterata
320. (1951) Grön fältmätare Chloroclysta miata
321. (1952) Vitfläckad fältmätare Chloroclysta citrata
322. (1953) Bredbandad fältmätare Chloroclysta latefasciata
323. (1955) Tvärhuggen fältmätare Chloroclysta truncata
324. (1956) Citrongul fältmätare Cidaria fulvata
325. (1957) Tvåfärgad fältmätare Plemyria rubiginata
326. (1958) Brunbandad fältmätare Thera firmata
327. (1959) Föränderlig fältmätare Thera variata
328. (1961) Violettgrå fältmätare Thera obeliscata
329. (1962) Gråbrun fältmätare Thera cognata
330. (1963) Enfältmätare Thera juniperata
331. (1965) Nätådrig parkmätare Eustroma reticulata
332. (1966) Hasselfältmätare Electrophaes corylata
333. (1968) Mossgrön fältmätare Colystygia olivata
334. (1970) Grönaktig fältmätare Colystygia pectinataria
335. (1971) Vattrad fältmätare Hydriomena furcata
336. (1972) Gaffeltaggad fältmätare Hydriomena impluviata
337. (1973) Rödtonad fältmätare Hydriomena ruberata
338. (1980) Sörjande fältmätare Spargania luctuata
339. (1981) Vitbandad fältmätare Rheumaptera hastata
340. (1984) Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata
341. (1985) Vägtornsmätare Triphosa dubitata
342. (1989) Vinklad fältmätare Euphyia unangulata
343. (1990) Töcknig höstmätare Epirrita dilutata
344. (1991) Christys höstmätare Epirrita christyi
345. (1992) Allmän höstmätare Epirrita autumnata
346. (1994) Allmän frostfjäril Operophtera brumata
347. (1995) Björkfrostfjäril Operophtera fagata
348. (1997) Tvärbandad fältmätare Perizoma taeniata
349. (1999) Dånfältmätare Perizoma alchemillata
350. (2000) Glimfältmätare Perizoma hydrata
351. (2003) Ögontröstfältmätare Perizoma blandiata
352. (2004) Vitstreckad fältmätare Perizoma albulata
353. (2006) Tvillingfläckad fältmätare Perizoma didymata
354. (2008) Parallellinjerad fältmätare Perizoma parallelolineata
355. (2010) Pilmalmätare Eupihecia tenuiata
356. (2014) Kovallmalmätare Eupihecia plumbeolata
357. (2015) Tallkottmalmätare Eupihecia abietaria (=pini)
358. (2019) Rönnmalmätare Eupihecia exiguata
359. (2026) Klintmalmätare Eupihecia centaureata
360. (2029) Spenörtsmalmätare Eupihecia trisignaria
361. (2030) Zetterstedts malmätare Eupihecia intricata
362. (2032) Tistelmalmätare Eupihecia satyrata
363. (2033) Absintmalmätare Eupihecia absinthiata
364. (2037) Allmän malmätare Eupihecia vulgata
365. (2039) Hallonmalmätare Eupihecia subfuscata (=castigata)
366. (2040) Röllekemalmätare Eupihecia icterata
367. (2041) Gråbomalmätare Eupihecia succenturiata
368. (2046) Rysk malmätare Eupihecia sinuosaria
369. (2048) Tallmalmätare Eupihecia indigata
370. (2054) Gullrismalmätare Eupihecia virgaureata
371. (2057) Enmalmätare Eupihecia pusillata (=sobrinata)
372. (2059) Granmalmätare Eupihecia tantillaria (=pusillata)
373. (2061) Lansettvingad malmätare Eupihecia lanceata
374. (2062) Tvåsporrad malmätare Gymnoscelis rufifasciata (=pumilata)
375. (2065) Grön malmätare Chloroclystis rectangulata
376. (2067) Videörtmätare Anticollix sparsata
377. (2071) Allmän taggmätare Aplocera plagiata
378. (2074) Sotmätare Odezia atrata
379. (2080) Snövit hasselmätare Asthena albulata
380. (2081) Ockragul älvmätare Hydrelia flammeolaria
381. (2083) Gråaktig lobmätare Lobophora halterata
382. (2084) Asplobmätare Trichopteryx carpinata

Ennominae
383. (2092) Liten fläckmätare
Lomaspilis marginata
384. (2094) Pilbågsmätare Semiothisa notata
385. (2095) Albågsmätare Semiothisa alternaria
386. (2096) Granbågsmätare Semiothisa signaria
387. (2097) Tallbågsmätare Semiothisa liturata
388. (2098) Rutig buskmätare Semiothisa clathrata
389. (2102) Liten krusbärsmätare Itame wauaria
390. (2103) Ockragul buskmätare Itame brunneata
391. (2105) Skäckmätare Cepphis advenaria
392. (2106) Ormbunksmätare Petrophora chlorosata
393. (2107) Violettpudrad skymningsmätare Plagodis pulveraria
394. (2108) Tvärstrimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria
395. (2110) Citronmätare Opisthograptis luteolata
396. (2111) Snedbandad spetsmätare Epione repandaria
397. (2112) Tvärbandad spetsmätare Epione paralellaria
398. (2115) Höstflikmätare Ennomos autumnaria
399. (2117) Alflikmätare Ennomos alnaria
400. (2119) Ekflikmätare Ennomos erosaria
401. (2122) Rödbrun månmätare Selenia tetralunaria
402. (2123) Syrenmätare Apeira syringaria
403. (2124) Vårmätare Epirranthis diversata
404. (2125) Tandmätare Odontopera bidentata
405. (2126) Ockragul rovmätare Crocallis elingularia
406. (2127) Svansmätare Ourapteryx sambucaria
407. (2128) Spinnarmätare Colotis pennaria
408. (2129) Plommonmätare Angerona prunaria
409. (2131) Grå fjädermätare Apocheima pilosaria
410. (2132) Lurvig vintermätare Lycia hirtaria
411. (2136) Brunaktig vintermätare Biston strataria
412. (2137) Stor björkmätare Biston betularia
413. (2141) Lindmätare Erannis defoliaria
414. (2143) Peribatodes secundaria
415. (2144) Vitgördlad lavmätare Cleora cinctaria
416. (2146) Vågbreddad lavmätare Alcis repandata
417. (2148) Torvmossemätare Arichanna melanaria
418. (2149) Stor eklavmätare Boarmia roboraria
419. (2153) Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia (=bistortata)
420. (2155) Fyrkantsfläckad lavmätare Paradarsia consonaria
421. (2157) Allavmätare Aethalura punctulata
422. (2158) Allmän ängsmätare Ematurga atomaria
423. (2159) Tallmätare Bupalus piniaria
424. (2161) Snövit streckmätare Cabera pusaria
425. (2162) Gulvit streckmätare Cabera exanthemata
426. (2163) Tvåfläckig atlasmätare Lomographa bimaculata
427. (2164) Tvåbandad atlasmätare Lomographa temerata
428. (2166) Blekgrön halvmätare Campaea margaritata
429. (2167) Barrskogsmätare Hylaea fasciaria
430. (2168) Svartgrå ringmätare Gnophos obscuratus
431. (2169) Stor ringmätareGnophos obfuscatus
432. (2172) Svartribbad vitvingemätare Siona lineata
433. (2174) Pudermätare Perconia strigillaria

B4MBYCOIDEA
Lasiocampidae, äkta spinnare
434. (2175) Poppelspinnare
Poecilocampa populi
435. (2176) Hagtornspinnare Trichiura crataegi
436. (2177) Björkspinnare Eriogaster lanestris
437. (21482) Ekspinnare Lasiocampa quercus
438. (2183) Gräsulv Macrothylacia rubi
439. (2184) Tallspinnare Dendrolimus pini
440. (2187) Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolia

Endromidae, skäckspinnare
441. (2189) Skäckspinnare
Endromis versicolora

Saturniidae, påfågelspinnare
Saturniinae
442. (2192) Liten påfågelspinnare
Saturnia pavonia

SPHINGOIDEA
Sphingidae, svärmare
Sphinginae
443. (2197) Tallsvärmare
Hyloicus pinastri
444. (2198) Lindsvärmare
Mimas tiliae
445. (2199) Videsvärmare
Smerinthus ocellata
446. (2200) Poppelsvärmare
Laothoe populi

Macroglossinae
447. (2202) Humlelik dagsvärmare
Hemaris fuciformis
448. (2208) Allmän dagsvärmare
Deilephila elpenor
449. (2209) Liten Snabelsvärmare
Deilephila porcellus

NOCTUOIDEA
Notodontidae, tandvingar
Notodontinae
450. (2210) Lindspinnare
Phalera bucephala
451. (2211) Allmän gaffelsvans Cerura vinula
452. (2212) Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis
453. (2213) Grå gaffelsvans Furcula furcula
454. (2214) Gråvit gaffelsvans Furcula bifida
455. (2215) Ekorrspinnare Stauropus fagi
456. (2216) Ektandvinge Peridea anceps
457. (2217) Björktandvinge Notodonta dromedarius
458. (2218) Asptandvinge Notodonta torva
459. (2219) Balsampoppeltandvinge Notodonta tritophus
460. (2220) Piltandvinge Notodonta ziczac
461. (2222) Vinterekspinnare Drymonia ruficornis
462. (2224) Pilporslinsvinge Pheosia tremula
463. (2225) Björkporslinsvinge Pheosia gnoma
464. (2227) Näbbspinnare Pterostoma palpina
465. (2228) Ekflikvinge Ptilodon capucina
466. (2229) Vit hakvinge Leucodonta bicoloria
467. (2230) Björkflikvinge Odontosia carmelita
468. (2231) Sievers flikvinge Odontosia sieversi
469. (2232) Vecklarespinnare Gluphisia crenata
470. (2234) Rödgrå högstjärt Clostera curtula
471. (2235) Svartfläckig högstjärt Clostera anachoreta
472. (2236) Brungrå högstjärt Clostera anastomosis
473. (2237) Pärlgrå högstjärt Closteria pigra

Limantriidae, fjädertofsspinnare
474. (2241) Allmän fjädertofsspinnare
Orgyia antiqua
475. (2243) Granharfotspinnare Calliteara abietis
476. (2244) Bokspinnare Calliteara pudibunda
477. (2248) Videspinnare Leucoma salicis
478. (2250) Barrskogsnunna Lymantria monacha

Arctiidae, oäkta spinnare
Lithosiinae
479. (2252) Grågul hinnvinge
Thumatha senex
480. (2253) Stor borstspinnare Setina irrorella
481. (2256) Grå hinnvinge Nudaria mundana
482. (2257) Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis
483. (2258) Vit lavspinnare Cybosia mesomella
484. (2262) Vaxgul lavspinnare Eilema cereola
485. (2265) Ockragul lavspinnare Eilema lutarella
486. (2266) Mörkgrå lavspinnare Eilema complana
487. (2267) Nankingul lavspinnare Eilema deplana
488. (2268) Blygrå lavspinnare Eilema lurideola

Arctiinae
489. (2271) Punkterad hedspinnare Coscinia cribaria
490. (2272) Liten igelkottspinnare Parasemia plantaginis
491. (2276) Björnspinnare Arctia caja
492. (2280) Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio
493. (2282) Allmän tigerspinnare Spilosoma lubricipeda
494. (2283) Gul tigerspinnare Spilosoma lutea
495. (2285) Grå tigerspinnare Diaphora mendica
496. (2286) Rostvinge Phragmatobia fuliginosa

Herminiidae
497. (2291) Vitkantast sprötfly
Pechipogo strigilata
498. (2292) Gulgrått tofsfly Herminia tarsipennalis
499. (2297) Allmänt sprötfly Polypogon tentacularia

Noctuidae
Rivulinae
500. (2300) Trådspinnarfly
Rivula sericealis
501. (2301) Svampfly Parascotia fulinginaria

Hypeninae
502. (2306) Källfly
Hypena crassalis
503. (2307) Brunstreckad näbbfly
Hypena proboscidalis
504. (2309)
Jungfrulinfly Phytometra viridaria

Catocalinae
505. (2311) Helfläckat vickerfly
Lygephila pastinum
506. (2313) Ljusribbat vickerfly
Lygephila craccae
507. (2314) Flikfly
Scoliopteryx libatrix
508. (2315) Blåbandat ordensfly
Catocala fraxini
509. (2319) Ekordensfly
Catocala promissa
510. (2325) Vitbrokigt slåtterfly
Callistege mi
511. (2326) Gulbrokigt slåtterfly
Euclidia glyphica
512. (2327) Sikelfly
Laspeyria flexula
513. (2331) Gråkantat glansfly Deltote uncula

Acontiinae
514. (2329) Protodeltote pygarga

Nolinae
515. (2337) Gråpucklig trågspinnare
Nola cucullatella
516. (2338) Brunpucklig trågspinnare
Nola confusalis
517. (2339) Gulpucklig trågspinnare
Nola aerugula

Chloephorinae
518. (2341) Grön pilspinnare
Earias clorana
519. (2344) Allmän båtspinnare
Pseudoips prasiana

Sarrothripinae
520. (2345) Ekfotsläpare
Nycteola revayana
521. (2346) Sälgfotsläpare
Nycteola degenerana

Plusiinae
522. (2349)
Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis
523. (2350) Diachrysia tutti
524. (2352) Dropptecknat metallfly Macdunnoughia confusa
525. (2356) Sumpmetallfly Plusia putnami
526. (2358) Gammafly Autographa gamma
527. (2359) Purpurfärgat metallfly Autographa pulchrina
528. (2361) Violettrött metallfly Autographa jota
529. (2363) Platinafläckat metallfly Autographa bractea
530. (2366) Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis
531. (2369) Grönvitt nässelfly Abrostola triplasia

Pantheinae
532. (2372) Munkfly
Panthea coenobita

Acronictinae
533. (2374) Hasselfly
Colocasia coryli
534 (2376) Storhuvat aftonfly
Acronicta megacephala
535. (2377) Lönnaftonfly
Acronicta aceris
536. (2378) Vitt aftonfly
Acronicta leporina
537. (2379) Alaftonfly
Acronicta alni
538. (2380) Spjutaftonfly Acronicta cuspis
539. (2382) Psiaftonfly
Acronicta psi
540
. (2384) Myraftonfly Acronicta menynthidis
541. (2385) Allmänt aftonfly
Acronicta auricoma
542. (2386) Blågrått aftonfly
Acronicta euphorbiae
543. (2387) Syreaftonfly
Acronicta rumicis
544. (2389) Ligusterfly Cranmophora ligustri

Amphipyrinae
545. (2398) Treprickigt buskfly
Amphipyra tragopoginis
546. (2399) Brunsvart syrefly
Dypterygia scabriuscula
547. (2400) Mörkbrunt skuggfly
Rusina ferruginea
548. (2402) Mållfly
Trachea atriplicis
549. (2405) Inbuktat vecklarfly Ipimorpha retusa
550
. (2406) Tvärkantat vecklarfly Ipimorpha subtusa
551. (2407) Vinkelfly
Enargia paleacea
552. (2409) Tappfläckat augustifly
Parastichis ypsillon
553. (2413) Ockragult rovfly
Cosmia trapezina
554. (2416) Stort ängsfly
Apamea monoglypha
555. (2420) Allmänt gräsfly
Apamea crenata
556. (4222) Tegelrött ängsfly
Apamea lateritia
557. (2426) Rödtofsat ängsfly
Apamea rubrirena
558. (2427) Föränderligt ängsfly
Apamea remissa
559. (2428) Flenängsfly
Apamea unanimis
560
. (2429) Illyriskt ängsfly Apamea illyria
561. (2432) Sädesängsfly
Apamea sordens
562. (2434) Halvbrunt ängsfly
Apamea ophiogramma
563. (2435) Hundäxingsängsfly
Oligia strigilis
564. (2437) Rödskimrande ängsfly
Oligia latruncula
565. (2440) Strandängsfly
Mesoligia literosa
566. (2441) Vitaxfly
Mesapamea secalis
567. (2444) Tuvängsfly
Photedes minima
568. (2449) Litet stråfly
Photedes pygmina
569. (2454) Allmänt stamfly
Amphipoea fucosa
570
. (2456) Fläckat stamfly Amphipoea oculea
571. (2459) Potatisstamfly
Hydraecia micacea
572. (2462) Kardborrsfly Gortyna flavago
573. (2464) Grönt rotfly
Staurophora celsia
574. (2465) Haworths ängsfly
Celaena haworthii
575. (2466) Sumpfly
Celaena leucostigma
576. (2467) Kaveldunsrörfly
Nonagria typhae
577. (2473) Dyfly
Rhizedra lutosa
578. (2477) Streckfly
Charanyca trigrammica
579. (2478) Gulaktigt lövfly
Hoplodrina octogenaria
580
. (2479) Maskroslövfly Hoplodrina blanda
581. (2483) Brungult lövfly
Caradrina morpheus
582. (2484) Ljusgrått lövfly
Caradrina montana
583. (2485) Grått lövfly
Caradrina selini
584. (2487) Vassfly
Chilodes maritimus
585. (2489) Nordiskt kärrängsfly
Athetis pallustris

Cuculliinae
586. (2498) Sötkullkapuschongfly
Cucullia chamomillae
587. (2499) Ljusskyggt kapuschongfly
Cucullia lucifuga
588. (2506) Gullriskapuschongfly
Cucullia gnaphalli
589. (2511) Allmänt pilfly
Brachylomia viminalis
590
. (2518) Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa
591. (2519) Tempelfly
Dasypolia templi
592. (2521) Grått mantelfly
Lithomoia solidaginis
593. (2522) Gråbrunt träfly
Lithophane socia
594. (2524) Gaffeltecknat träfly
Lithophane furcifera
595. (2525) Lithophane lambda
596. (2527) Mindre mantelfly
Xylena vetusta
597. (2530) Hagtornsfly
Allophyes oxyacathae
598. (2531) Grönt ekfly
Dichonia aprilina
599. (2532) Föränderligt ekfly
Dryobotodes eremita
600
. (2535) Brunt ängsfly Mniotype adusta
601. (2536) Violettbrunt ängsfly
Mniotype satura
602. (2539) Vitfläckat ängsfly
Polymixis gemmea
603. (2540) Vitgrått klippfly
Antitype chi
604. (2541) Grått höstfly
Ammoconia caecimacula
605
. (2542) Trefläckigt vågfly Eupsilia transversa
606. (2544) Lingonplattfly
Conistra vaccini
607. (2546) Rostgult plattfly
Conistra rubiginea
608
. (2548) Tvärlinjerat backfly Agrochola cicellaris
609. (2549) Rödstreckat backfly
Agrochola lota
610
. (2550) Lädergult backfly Agrochola macilenta
611. (2551) Glänsande backfly
Agrochola nitida
612. (2552) Gulrött backfly
Agrochola helvola
613. (2553) Kantfläckigt backfly
Agrochola litura
614. (2558) Violettbandat gulvingfly
Xanthia togata
615. (2559) Blekgult gulvingfly
Xanthia icteritia
616. (2562) Blåhuva
Diloba caeruleocephala

Hadeninae
617. (2572) Tandfläckigt lundfly Hada nana
618. (2575) Brungrått lundfly
Polia bombycina
619. (2577) Dimmigt lundfly
Polia nebulosa
620
. (2581) Vitribbat lundfly Heliophobus reticulata
621. (2582) Kålfly
Mamestra brassicae
622. (2584) Ärtfly
Melanchra pisi
623. (2585) Brokigt lundfly
Lacanobia contigua
624. (2588) Föränderligt lundfly
Lacanobia suasa
625. (2589) Grönsakfly
Lacanobia oleracea
626. (2590) Blågrått lundfly Papestra biren
627. (2593) Violettrött nejlikfly
Hadena rivularis
628. (2594) Gulbrunt nejlikfly
Hadena perplexa
629. (2603) Allmänt gräsfly
Cerapteryx graminis
630
. (2604) Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis
631. (2605) Vitribbat fältfly
Tholera decimalis
632. (2606) Tallfly
Panolis flammea
633. (2607) Litet sälgfly
Orthosia cruda
634. (2609) Brunbandat sälgfly
Orthosia opima
635. (2610) Aspsälgfly
Orthosia populeti
636. (2612) Oföränderligt sälgfly
Orthosia cerasi
637. (2613) Föränderligt sälgfly
Orthosia incerta
638. (2615) Allmänt sälgfly
Orthosia gothica
639. (2617) Vitfläckat gräsfly
Mythimna conigera
640
. (2618) Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago
641. (2621) Gråhalsat gräsfly
Mythimna straminea
642. (2622) Brungult gräsfly
Mythimna impura
643. (2623) Halmgult gräsfly
Mythimna pallens
644. (2626) Punkterat gräsfly
Mythimna obsoleta
645. (2627) Kommatecknat gräsfly
Mythimna comma

Noctuinae
646. (2634) Vetejordfly
Euxoa tritici
647. (2635) Svartaktigt jordfly
Euxoa nigricans
648. (2641) Barkfärgat jordfly
Agrotis clavis
649. (2642) Åkerjordfly
Agrotis exclamationis
650
. (2645) Tandat johannesörtfly Actinotia polyodon
651. (2647) Träfärgat jordfly
Axylia putris
652. (2648) Litet jordfly
Ochropleura plecta
653. (2653) Grått jordfly
Epipsilia grisescens
654. (2655) Kopparbrunt jordfly
Chersotis cuprea
655. (2656) Allmänt bandfly
Noctua pronuba
656. (2657) Bredbandat bandfly
Noctua fimbriata
657. (2664) Mörkt jordfly
Spaelotis ravida
658. (2666) Tvåkölat jordfly
Opigena polygona
659. (2667) Spåmansjordfly
Graphiphora augur
660
. (2668) Porsjordfly Coenophila subrosea
661. (2670) Rödhuvat skogsfly
Protolampra sobrina
662. (2672) Ljungjordfly
Lycophotia porphyrea
663. (2674) Föränderligt jordfly
Diarsia mendica
664. (2675) Dahls jordfly
Diarsia dahlii
665. (2676) Rödbrunt jordfly
Diarsia brunnea
666. (2677) Hallonjordfly
Diarsia rubi
667. (2692) C-tecknat jordfly
Xestia c-nigrum
668. (2694) Gråhalsat jordfly
Xestia triangulum
669. (2696) Svartpunkterat jordfly
Xestia baja
670
. (2700) Tvärlinjerat jordfly Xestia sexstrigata
671. (2701) Gulfläckigt jordfly
Xestia xanthographa
672. (2702) Stort skogsfly
Eurois occulta
673. (2703) Grönskimmrande skogsfly
Anaplectoides prasina
674 (2704) Violettrött skogsfly
Cerastis rubricosa

sackspinnare.jpg (38579 bytes)
Faktiskt en fjärils verk -en säckspinnares säck. När det är 
dags för kläckning klättrar dessa upp på trädstammar, 
stenar eller en vägg som här. Hannarna har vingar och 
lämnar säcken på väggen men honan är vinglös och sätter
sig bara på säckens kant och sänder ut doftsignaler till 
hanarna. Denna säck tillhör sannolikt Allmän säckspinnare.

 

tubulosasack.jpg (55083 bytes)
Här är en annan typ av säck som tillhör den Allmänna 
rörsäckspinnaren.

 

 

 

 

nackrosmott.jpg (32739 bytes)
Näckrosmott -lika vacker som vanlig nära sjöar och vattendrag!