CES-Gåsviken 1999

Resultat

Årets märksäsong inleddes under det högsta vattenstånd som varit i sjön sedan sjösänkningen 1913. Halvt simmande placerades
de yttersta näten ut i vassen. Även resten av märktiden genomfördes under exceptionella väderförhållanden. Max 20 mm regn från 
midsommar till sista augusti i kombination med varmt och torrt väder bidrog till att det lägsta vattenståndet i mannaminne noterades 
under sommaren. Hur väderförhållandena påverkat häckningsframgången i Gåsviken är svårt att utläsa men noterbart blev i varje 
fall att antalet rör- och sävsångare blev litet. Möjligen kan det faktum att ett brun kärrhökspar häckade framgångsrikt i viken ha 
påverkat fångsten negativt. Också påfallande få fåglar fångades i de mer öppet placerade näten (glesare vass).

Under årets säsong märktes totalt 325 fåglar av 24 olika arter. Nya märkarter för året blev ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, gransångare, 
talltita och nötväcka. Sammanlagt har nu märkts 31 olika arter under de två säsonger som genomförts.

Främmande kontroller

Två främmande kontroller gjordes under året; en lövsångare som var märkt 1997 i Tandlaviken, Eskilstuna och en Rörsångare som 
också den märktes 1997 fast vid Torreberga i Skåne.

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
Stockholm BJ71394
970803 Torreberga, Staffanstorp, Skåne, SVERIGE, 2+
990617 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
hane, häckande, 2+, vinge: 69 mm, vikt: 12,8 gram, fettklass: 3

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Stockholm BK14814
970807 Tandlaviken, Husby-Rekarne, Södermanland, SVERIGE, 10
vinge: 71 mm, vikt: 8,7 gram, fettklass: 0
990808 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
Hane, 2+, vinge: 67 mm, vikt: 9,8 gram, fettklass: 2

Återfynd

Inga återfynd finns ännu inrapporterade från årets märkningar. Av fjolårets märkningar har ett ytterligare återfynd erhållits under vintern. 
En gammal rödhake som märktes i juli återfanns i Holland strax innan jul.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Stockholm BM59136, 2+, vinge:71 mm, vikt: 16,2 gram, fettklass: 0.
980728 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
981223 Leeuwarden, Huizum, Friesland, HOLLAND
Nyligen död, tagen av katt.
945 km SV –148 dagar

Observerade arter

I anslutning till märkningen noteras samtliga observerade arter. Under 1999 påträffades 106 arter mot 100 –98. Totalt har nu 119 arter setts 
vid Gåsviken under CES-projektet. I genomsnitt påträffades 51 arter per märktillfälle. Bland de intressantare observationer återfinns:

En svarthakedopping rastade tillfälligt 8/5. Samma dag sågs en vitkindad gås som endast tillfälligt slog ner hos en flock kanadagäss. De 
senare tycktes inte trivas med sällskapet utan jagade genast iväg den. Ett årtpar som rastade i viken den 17/5 utgjorde det första fyndet 
av arten i sjön. Samma dag rastade ett par alfåglar i sjön (2:a fyndet i Skundern). Den 17/5 sågs även en silvertärna som under några 
timmar fiskade i sjön. Bara några dagar innan sågs ett par dvärgmåsar och ett tiotal silvertärnor rasta i Skundern (ej under märktid). Även 
göktytorna
tycktes gå till den 17:e då hela tre ex noterades. Den 7/6 hördes sjungande rosenfink och den 8/8 sträckte ytterligare ett ex 
österut. En sjungande flodsångare lekte kurragömma kring näten den 29/6. En mindre överraskande gäst var den storskarv som fiskade 
den 28/7 i sjön. Från att ha varit en raritet i inlandet så dyker skarvarna upp allt oftare även i mindre sjöar. En desto större överraskning 
utgjorde fynden av gråsiskor den 20 och 30/8. Antagligen rör det sig om gråsiskor av den sydliga rasen C.f.cabaret (brunsiska). Det 
verkar finnas tecken som tyder på att brunsiskor kan påbörja en sydostflyttning redan i augusti.

Övriga noteringar

1998 etablerade sig en mindre hägerkoloni (3 bon) i sjön. Under 1999 utökades denna med ytterligare ett par. Även grågässen fortsätter 
att öka i området från att bara ha sett i enstaka exemplar så ses allt större flockar i sjön. Den 30/8 sågs över 150 ex. Bland arter som minskar 
så kan bivråken nämnas. För första gången på drygt ett decennium så sågs inget par under häckningstid. Lärkfalkarna i området för en 
ambulerande tillvaro. I år dök paret upp med en unge den 20/8. Andra intressanta häckare var rördrom (två tutande hanar), brun kärrhök (2par).