CES-Gåsviken 2000

Resultat

Tvärtemot fjolåret då märksäsongen inleddes under det högsta vattenstånd som varit i sjön sedan sjösänkningen 1913, kunde man i 
år ledigt ta sig ut på spängerna i vassgångarna iklädd lågskor vid premiären. Årets vårflod uteblev helt. Även fortsättningsvis blev 
2000 en spegelbild av fjolåret. Den förra sommaren präglades av torka, årets av regn. Förra årets 20mm regn under juli passerades med 
råge. Bara under juli kom mer än 320mm dvs mer än hälften av en normal årsnederbörd! Lågskor fick snabbt bytas ut mot vadarstövlar 
och inte ens dessa räckte till för att få upp de yttersta tenarna på två nät. Under augusti kom även myggen som sedan blev en plåga 
under de sista märktillfällena.

Årets säsong präglades också av att det var märkbart lite fågel i vassen. Ovanligt få revirhävdande rör- och sävsångare noterades. 
Kan den torra våren ha inneburit att det fanns lite mat i vassen? Tja, det föreföll i varje fall som det var mindre med insekter i vassen 
under maj-juni. Årets låga antal ungfåglar tyder på att färre par häckat eller åtminstone lyckats med häckningen. En möjlig orsak till 
detta kan vara att vasshäckarna låtit bli häckning i de torra vassarna pga den ökade utsattheten för predation av exempelvis mink, räv. 
Möjligen kan just ökad predation vara en förklaring (dvs att fler par har utsatts för plundring). Även i år påbörjade de bruna kärrhökarna
med bobygge i viken. Av någon anledning övergav de dock boet i slutet av maj. Noterbart blev också att bägge brunhöksparen i 
området misslyckades med sina häckningar.

I år märktes endast 296 fåglar av 26 olika arter. Nya märkarter för året blev blåhake, buskskvätta, kungsfågel och hämpling. Sammanlagt 
har 35 olika arter märkts under de tre säsonger som genomförts. En tabell över märkta fåglar 1998-2000 hittar du här.

Främmande kontroller

Den enda fångade främmande kontrollen i år gällde intressant nog samma individ som togs förra året. Anmärkningsvärt nog togs fågeln 
samma datum 8.8 som förra året!

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Stockholm BK14814
Märkt:
970807 Tandlaviken, Husby-Rekarne, Södermanland, SVERIGE, 10
vinge: 71 mm, vikt: 8,7 gram, fettklass: 0
Kontrollerad:
990808 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
Hane, 2+, vinge: 67 mm, vikt: 9,8 gram, fettklass: 2
20000808 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
Hane, 2+, Aktiv vingepenneruggning, vikt: 9,1 gram, fettklass: 1

Återfynd

Inga återfynd finns ännu inrapporterade från årets märkningar. Av fjolårets märkningar har ett återfynd erhållits under vintern. Denna 
gång en rörsångare som kontrollerades i Belgien.

Rösångare (Acrocephalus scirpaceus)
Märkt:
Stockholm BM 59618, ålder: årsunge, vinge: 63 mm, vikt: 11,5 gram, fettklass: 3.
990808 Gåsviken, Mälby, Malmköping, Södermanland, SVERIGE
Återfynd:
990828 Piringen,Limburg, BELGIEN
Kontrollerad av ringmärkare, ålder: årsunge.
1 177 km SV –20 dagar

(fig:2) Parasiter, skador m.m.

Art

Antal ex

Parasit

Övrigt

Lövsångare

2

Lusfluga

3

Fästing

Rödhake

3

Lusfluga

2

Fjäderätare

Sävsångare

1

Fjäderätare

Trädgårdssångare

1

Tumör

Trädkrypare

1

Lusfluga

Talgoxe

1

Lus

1

Lusfluga

Gulsparv

1

Fjäderätare

Kom: Årets mest påträffade parasit blev inte oväntat lusfluga. Förvånande nog påträffades väldigt få fästingar med tanke på det rikliga regnandet i juli.

Observerade arter

Under den tid som ringmärkning pågår noteras samtliga observerade arter. Totalt har nu 124 arter setts vid Gåsviken under CES-projektet.
Bland årets intressantare observationer återfinns:
Att storskarven ökar i inlandet märks tydligt även vid Skundern. Under året har fåglar sett vid åtskilliga tillfällen. Den 20.5 sågs en gammal 
fågel som säkert var på väg till något häckningsområde i närheten. En ungfågel sågs 28.7 och äldre fåglar noterades 19 och 31.8. Under augusti
 och första halvan av september har fåglar setts dagligen med upp till tre ex som mest samtidigt. Inlandsobservationer av havsörn har blivit allt 
vanligare under de senaste 10 åren. Numera påträffas äldre fåglar även utanför de stora sjöarna. Den adulta fågeln som sågs den 8.5 var nog 
högst sannolikt på genomresa. Endast en rosenfink noterades i år . Den 10.6 hördes ett ex sjunga några strofer. Det har under de senaste åren
förefallit som göktytan minskat i landet. I vårt område påträffas oftast några enstaka sjungande fåglar i maj och ibland konstateras någon enstaka 
häckning. I år hördes en taskigt sjungande hanne under maj-juni. Denne jagande undan alla normala hannar men tycktes själv bli utan partner.

Övriga noteringar

Skundern är en kraftigt övergödd sjö med ringa siktdjup. Genom de sista årtiondena har antalet sjöfågel (främst sothöns, änder och doppingar)
minskat för att i stort sett försvinna helt. Den tråkiga trenden bröts i år då de första lyckade och konstaterade sothöne- och skäggdoppinghäckningarna
 genomfördes på flera år. Tre adulta skäggdoppingar höll till i sjön hela sommaren och senare sågs även en ungfågel tillsammans med dessa. Med tanke 
på ungens litenhet i slutet av juli så är denna sannolikt ett resultat av en omhäckning. Även sjöns enda sothönspar sågs med två små ungar den 19.6. 
När hägrarna etablerade sig som häckfåglar i området 1998 fanns endast tre bon i den lilla kolonin. 1999 tillkom ett bo till och under detta år tillkom 
ytterligare tre bon. Grågässen har under året varit färre än under fjolåret. I augusti sågs mindre gäng dra omkring men ingen större ansamling.

Lite oroväckande konstaterades att det liksom under fjolåret inte heller i år fanns några häckande bivråkar i området. De tidigare normala 2-3 bivråksparen
som brukar ses i omgivningarna envisades med sin frånvaro även i år. Idogt och nästan dagligt obsande gav endast en observation under normal 
häckningstid för arten. Den 28.7 sågs ett par vid Gåsviken. Kan möjligen det dåliga vädret bidragit till att de inte lyckades med sina häckningar i området? 
Förvånansvärt nog sågs inte ens några spelflygande fåglar i maj!

Antalet spelande rördrommar håller sig på den normala nivån med två tutande hanar i maj-juni. Som tidigare nämnts så förefaller det som de häckande 
brun kärrhökarna
misslyckats med att få ut några ungfåglar i år.