Fåglar i Skundernområdet

Till dags dato har 236 arter påträffats i kommunen varav ca 190 har setts i Skundernområdet. Just Skundern har visats sig vara speciell i den bemärkelsen
att den tycks ha en ovanlig attraktionskraft på normalt mer havsknutna sjöfåglar för att vara en mindre sjö i inlandet. Sjöorre, småskrake, svärta, alfågel, 
bergand och silvertärna är alla fåglar som sträcker över inlandet och som regelbundet rastar i anslutning till de större sjöarna Mälaren och Hjälmaren. 
Av Flens kommuns sjöar utgör Skundern den absolut i särklass bästa sjön för observationer av dessa arter. Lägg därtill den högst osannolika 
observationen av tobisgrissla! Vidare har arter som smålom, ejder, dvärgmås observerats också de arter som är sällsynta i inlandet men mer vanliga i de
törre sjöarna och vid kusten.      

Följande artlista baseras på mina egna anteckningar och några andras observationer som bedömts som pålitliga av undertecknad. Min egna iakttagelser gäller
åren 1986-2004. När det gäller uppgifter om tidigare fynd så har flera fågelkunniga personer i trakten varit behjälpliga. Samtliga fynd som redovisats har
behandlats av regionala rapportkommittén i Sörmland och har godkänts för publicering.

Denna förteckning behandlar fynd av fåglar inom eller i anslutning till området mellan riksvägarna 55, 53 och Ekebyvägen norr om Skundern (se kartan).

Efter varje artnamn anges artens uppträdande i området med ett:

T = tillfällig besökare med endast något enstaka fynd

F = regelbundet uppträdande under flyttning

Hs = regelbundet häckande stannfågel

Hf = regelbundet häckande flyttfågel

h = har häckat i området eller häckar sporadiskt (med tilläggen ovan)

 

Smålom T
Endast en observation från 19.9.99 då ett ex sågs sträcka förbi Mälby Kvarn mot öster. Inlandsobservationer hör till ovanligheterna i landskapet
(häckar ej i Sörmland).

Storlom F
Rastar regelbundet i sjön främst under april och maj (häckar ej). Enstaka häckfåglar från grannsjöar kan även ses av och till i området.

Skäggdopping hf
Försvann från sjön som häckfågel under flera år på 90-talet. Efter att enstaka fåglar setts utan ungar under häckningstid konstaterades en
häckning 2000. Rastar annars regelbundet under sträcktid. Flyttar i augusti-september och återkommer i april.

Gråhakedopping T
Häckar ej i landskapet. Inlandsobservationer är ovanliga. Ett fynd finns från 30.10.95 då två ex i vinterdräkt rastade i Skundern.

Svarthakedopping T
Häckar ej och ses endast tillfälligt under sträcktid. Ett ex sågs den 10.4.92 och ett annat ex rastade den 8.5.99.

Storskarv T
Expanderande art i landet som sedan några år även börjat häcka i Sörmlands inland. Första fyndet gjordes den 12.9.90 då två överflygande ex sågs.Från och med 
sommaren 2000 regelbunden gäst i sjön under sträcktid.  Som mest har setts 7ex samtidigt fiskande i sjön.

Rördrom Hf
Mälarområdet utgör kärnan i rödromens utbredningsområde i landet. I Skundernområdet hörs årligen en-tre tutande hannar. Arten är polygamist
varför en hane kan ha en-tre honor.

Häger Hf
Förekommer året runt i anslutning till öppet vatten. Vid Skundern finns en alltjämt växande koloni. Från tre-fyra par har denna år 2000 ökat till sju par.

Vit stork T
Numera en mycket sällsynt gäst i landskapet. Stork har observerats i området någon gång på 60-70- talet.

Knölsvan hf
Rastar regelbundet på sträck. Häckning har skett fram till 80-talets slut. 1995 försökte ett par häcka i Gåsviken men misslyckades. Därefter finns endast
observationer av rastande individer.

Mindre sångsvan T
Ovanlig gäst under sträcktid i landskapet. Två observationer finns från området och det gällde den 24.4.92 då två gamla och en ungfågel rastade med
sångsvanar vid Vadhäll. Det andra fyndet rör en 2k fågel (fjolåring) som sågs sträcka förbi Ekeby tillsammans med åtta vanliga sångsvanar den 9.4.04.

Sångsvan Hf
Rastar regelbundet under sträcktid, ofta i mindre flockar (<15 ex), men ibland ses även större ansamlingar. I Häckelstaviken kan det vissa år finnas upp
emot 100 fåglar. Från att ha varit en sällsynt häckfågel i landet har den under de senaste decennierna börjat häcka regelbundet i Sörmland. Första
häckningen i Skundernområdet konstaterades i Bråhovdasjön 1990. Numera ses fåglar i området året runt.

Sädgås F
Ses allmänt sträcka förbi området under mars-april och september-oktober. Rastar endast undantagsvis.

Grågås Hf
Ses liksom sädgåsen ofta under sträcktid. Har även under 90-talet etablerat sig som häckfågel i sjön med sex-åtta par i slutet av 90-talet till drygt 20
par 2004. Ofta ses numera också ett 30-tal översomrande individer. De senaste två åren har en kraftig ökning skett av fåglar under sensommaren.
Antagligen rör det sig om familjeflockar från kringliggande områden som ansamlas för flyttningen söderut. I augusti -99 sågs ända uppemot 200 ex
samtidigt vid några tillfällen. Under 2000-2003 har ända uppemot 400 ex setts efter häckningstid i sjön.

Kanadagås Hf
Ses regelbundet på sträck. Har också sedan -88 etablerat sig i området med minst fyra-fem par. Ett 20-tal översomrande icke häckande individer
ses årligen. Även kanadagässen har blivit vanligare i området.

Vitkindad gås T
En art som etablerat sig som häckfågel under 90-talet i landskapet. Från vårt område finns bara en observation rörande ett ex som tillfälligt rastade bland
kanadagäss (någon minut!) 8.5.99.

Bläsand F
Ses endast rasta tillfälligt i området under våren. Mer talrik på höststräcket från augusti-september.

Snatterand T
Har ökat under 90-talet i Sörmland. Från Skundern finns tre observationer samtliga dessa är gjorda i anslutning till Gåsviken. Ett par sågs 12.4.92, två hannar
den 30.6.98 samt en hane den  7.9.03.

Kricka h
Häckar fåtaligt och ej årligen i området. Ses regelbundet rasta under såväl vår- som höststräcket.

Gräsand Hf
Enstaka par häckar i området. Fåglar ses regelbundet året om i anslutning till öppet vatten.

Årta T
Sällsynt häckfågel i länet. Endast påträffad två gånger i området. Den 17.5.99 rastade ett par i Gåsviken. På samma plats sågs ett par även den 15.5.03.

Skedand F
Rastande fåglar ses regelbundet under sensommaren-förhösten, mer sällsynt på våren.

Brunand F
Har häckat i området men är numera borta sedan många år. Enstaka fåglar eller mindre grupper ses däremot rasta under både vår och höststräcket.

Vigg F
Regelbunden men fåtalig sträckgäst under vår och höst.

Bergand T
Sparsam rastare i inlandet och då endast under sträcktid. 13.4.91 sågs en hane och den 9.4.92 sågs två hannar i båda fallen tillsammans med viggar.
Den 6.5.95 sträckte en hane tillsammans med sex sjöorrehannar mot norr över Skundern. Den 31.10.04 rastade sex fåglar i en flock över dagen.

Ejder T
En sällsynt fågel i inlandet med endast enstaka fynd i Sörmland. Den 31.10.04 rastade en hona tillsammans med ca 40 storskrake i sjön över dagen. 


Ejdern i Skundern fotograferad i dåligt ljus genom tubkikaren.

Alfågel T
Sällsynt rastare under sträcktid i inlandet. Första fyndet i området gjordes den 6.5.95 då en hane sågs rasta tillsammans med sjöorrar. Ett par sågs
också rasta i sjön 17.5.99. Den 30.4.01 sågs en hane rasta. Intensiv bevakning av sjön under våren 2004 gav ytterligare två fynd. Den 20.4 sågs tre ex
och den 21.4 rastade en flock om tolv ex.

Sjöorre T
Sparsam rastare i inlandet och då främst under vårsträcket i april-maj. Den 26.4.86 sågs två par, 22.8.92 rastade två hannar och en hona. Tidigt på
morgonen 6.5.95 sågs sex hannar sträcka tillsammans med en bergandhanne, senare samma morgon rastade en annan flock med sju hannar fem honor.
Under perioden 7-21.5.95 uppehöll sig en ensam hane i sjön. Ett par sågs även den 4.5.99. Den 14.5.03 sågs fyra ex. Intensivbevakning av sjön under
våren 2004 gav inte mindre än sex fynd: ett par den 15.4.04 och 16.4.04, sju ex den 22.4 rastade, två par sågs 25.4. fem ex den  27.4 och fyra ex den 28.4.

Svärta T
Första fyndet gjordes den 14.5.03 då inte mindre än åtta ex rastade i sjön. Våren 2004 gjordes flera fynd: den 15.4 rastade ett par, en hane rastade
den 21.4 samt ytterligare ett par den 23.4.

Knipa Hf
Allmän rastare i sjön. Häckar årligen med något enstaka par i området.

Salskrake F
Sparsam men regelbunden rastare under sträcktid. Ofta ses enstaka ex eller mindre grupper.

Småskrake T
Sparsam sträckgäst i inlandet. Häckar regelbundet vid Hjälmaren och Mälaren men även då och då vid större sjöar som Båven och Yngaren. Från vårt
område har Gåsviken visade sig vara en pålitlig lokal. Första fyndet gjordes den 2.4.93 då en hona rastade tillsammans med storskrakar i Gåsviken. En
hane sågs på samma plats 5.4.93, samt ytterligare ett par 10.5.94. Den 3.5.03 sågs 1 par även dessa i Gåsviken. Ensamma hannar sågs rasta den  21.4
och 23.4.04. Par sågs också den  25.4 och den 29.4.04.

Storskrake F
Häckar inte i området men ses regelbundet under sträcktid. I oktober- november kan stora flockar ses ibland med ända uppemot 500 ex.

Bivråk Hf
Fåtalig häckfågel med litet "hemliga" vanor. När fåglarna anländer i maj sker spelflykt under bara någon enstaka dag. Paret för sedan en lite mer
undanskymd tillvaro där de mest sitter i skogskanter och gläntor spanandes efter getingar och andra småkryp. Var troligen vanligare förr, numera
finns säkerligen inte mer än två-tre par kvar i Skundernområdet.

Glada T
Sedan många decennier försvunnen som sörmländsk häckfågel. Sällsynt sträckgäst i landskapet med bara något enstaka fynd per år. Ett ex flög mot
N vid Mälby Kvarn 2.5.89.

Havsörn F
Har sedan 70-talet ökat i antal vid våra kuster. Under 90-talet har den även blivit regelbunden besökare även i inlandet. Vid Skundern påträffas flera ex
årligen om än tillfälligt. Ända upp till tre ex samtidigt har setts sitta på Skunderns is.

Brun kärrhök Hf
Häckar med en-tre par i området. Kommer från vinterkvarteren i april och återvänder i augusti-september.

Blå kärrhök F
Enstaka förbisträckande ex ses årligen i april och oktober-november.

Duvhök Hs
Häckar med något enstaka par i omgivningarna (max två par). Ses oftare under sträcktid i mars-april och oktober-november då nordliga populationers
ungfåglar passerar. De gamla fåglarna stannar i sitt revir även vintertid.

Sparvhök Hs
Häckar med något enstaka par i omgivningen. Ses betydligt mer allmänt under sträcktid än duvhöken. Storvuxna honor förväxlas inte sällan med
duvhökshannar. Enstaka ex ses även vintertid och då ofta jagandes i anslutning till fågelbord.

Ormvråk Hf
Häckar med fyra-fem par i omgivningarna. Ses ofta spanande på byte från telefonstolpar och skogsbryn. Det händer att något ex försöker övervintra i området.

Fjällvråk F
Ses sparsamt men regelbundet på sträck främst i mars-april och i september- november.

Kungsörn T
Sällsynt gäst under främst vinterhalvåret. Flest observationer görs i oktober och i april.

Dvärgörn T
Ett fynd av denna i landet ytterst sällsynta örn gjordes den 8.7.2004 då ett ex av ljus fas sträckte förbi Mälby Kvarn. Samma ex sågs en halvtimme senare passera norra Flen.

Fiskgjuse hf
Har häckat i omgivningarna. Ses allmänt på sträck under april-augusti. Ses även besöka området då och då under sommaren.

Tornfalk F
Ses sparsamt på sträck i april och september-oktober ofta i anslutning till åker- eller betesmark.

Stenfalk F
Uppträder som tornfalken men är något ovanligare.

Lärkfalk Hf
Häckar säkert årligen i omgivningarna men ses sällan. Påträffas oftast på eftersommaren, efter genomförd häckning, och då ofta jagandes
trollsländor över någon vassvik. Återkommer i maj och flyttar i augusti.

Järpe Hs
Häckar fåtaligt i barrskog med sumpstråk. Ses sällan. Finns främst i områdets norra del.

Orre Hs
Enstaka ex ses i området årligen, främst under vinterhalvåret.

Tjäder Hs
Sparsamt förekommande, men påträffas ibland i barrskogar med tallhällmarker.

Rapphöna hs
Förekommer inte med någon naturlig stam i området. Några försök till etablering genom inplanteringar görs då och då.

Vaktel T
Påträffas sällsynt under maj- juli i Sörmland. Ett ex höll till i Stubbetorp 8.16.7.89, ett ex hördes 26.5.95 vid Bråhovda. På samma lokal hördes 4.6.95
två individer varav åtminstone det ena var kvar till den 13.6. 

Fasan hs
En liten men  fast stam förekommer i området. Viss påspädning sker genom utplantering ex vid Smedsta.

Vattenrall Hf
Häckar i områdets större vassbälten. För en undanskymd tillvaro röjd endast genom diverse grymtanden under vår och försommarnätterna.

Småfläckig sumphöna T
En tillfällig gäst som ibland, långtifrån årsvisst, hörs från någon av våra vassar eller i Röhlkärret.

Mindre sumphöna T
En sällsynt gäst från öster som påträffats innan 80-talet vid ett par tillfällen i Röhlkärret.

Kornknarr T
Även denna art är en sällsynt gäst som bara röjer sin närvaro under försommarnätterna. Ett ex höll till vid Bråhovda-Tyskrogen området
24.6-14.7.98. Ytterligare ett ex hördes 31.5.99 vid Häckelsta.

Sothöna hf
Har försvunnit som häckfågel i Skundern och Bråhovdasjön. Något enstaka par häckar fortfarande i Sundbysjön. Ses av och till under
sträcktid i Skundern.

Trana Hf
Har ökat i antal och häckar numera med minst fyra-fem par i omgivningarna. Våra tranor återvänder ofta redan i mars och för då en ganska undanskymd
tillvaro. De stora massorna som ses passera området är fåglar på väg mot nordliga häckplatser.

Strandskata T

En ovanlig häckfågel i inlandet. Från Skundern finns endast två fynd: den 12.4.95 rastade en fågel tillfälligt på en sten i Gåsviken och från 8.7.99 då
en fågel hördes sträcka söderut vid Mälby Kvarn..

Större strandpipare T
Sparsam besökare och är endast noterad på sträck vid något enstaka tillfälle.

Mindre strandpipare T
Sparsam besökare i området. Ett fynd gjordes den 12 maj då två ex rastade på en sten i kvällningen vid Gåsviken.

Ljungpipare F
Ses sparsamt på sträck. Någon enstaka gång kan flockar rasta på något större fält i området.

Kustpipare T
Sparsam sträckgäst i Flenstrakten. Ett ex hördes sträcka över sjön den 23.7.03 från Bråhovda.

Tofsvipa Hf
Häckar med med sju-åtta par i åkerkanter och fuktsänkor runt sjön.

Spovsnäppa T
Sparsamt sträckgäst i landskapet. Ett fynd finns från Skundern från 12.7.94 då ett ex hördes sträcka förbi Mälby Kvarn nattetid.

Kärrsnäppa T
Sparsam besökare och är endast noterad på sträck vid något enstaka tillfälle.

Brushane F
Ses vanligen i mindre grupper på sträck, men kan också rasta på översvämmade marker eller strandkanter i april-maj och juli-augusti.

Enkelbeckasin Hf
Häckar med flera par i sankmarker i anslutning till områdets sjöar och vattendrag. Åter från övervintring i april och flyttar tillbaks i
augusti-september.

Morkulla Hf
Förekommer i fuktig löv och blandskog i området med flera revir. Hannarnas knorrande under "draget" (spelflykten) hörs i skymning och
gryning under april och för andrakullen i juni.

Storspov F
Sparsam genomsträckare ofta i mindre grupper under främst april och augusti-september.

Småspov T
Sällsynt sträckgäst. Endast ett fynd från 21.8.95 då två ex rastade på skäret utanför Orrviken. Ytterligare ett fynd gjordes 18.4.03 då minst
ett ex hördes sträcka förbi Mälby Kvarn. 

Svartsnäppa F
Sparsam sträckgäst främst under juli-augusti (mer sällan under maj).

Rödbena F
Som föregående art.

Gluttsnäppa F
Ses årligen rasta med något enstaka ex under sträcktid i maj och juli-augusti.

Skogssnäppa Hf
Fåtalig häckfågel i skogsmark med mindre vattensamlingar. Återkommer från övervintring i maj och flyttar i juli-augusti.

Grönbena F
Ses regelbundet under sträcktid (se föregående art)vid fuktiga strandängar och översvämningar.

Drillsnäppa Hf
Häckar med en-två par i området. Ses regelbundet rasta på stenar och hällar i Skundern under sträcktid.

Dvärgmås T
En nordlig art som ökat kraftigt i landet. Inlandsobservationer utanför Hjälmareområdet är dock ovanliga. Den 10.5.99 sågs två gamla fåglar
sträcka mot N över Mälby Kvarn. En gammal fågel rastade en hel dag i sjön den 7.5.04.

Skrattmås Hf
Har minskat kraftigt under de senaste decennierna. Försvann även som häckfågel från Skundern under några år. 1998 häckade däremot tre-fyra par
(fjolårsfåglar) på skäret utanför Orrviken. Dessa fåglar grundade således den lilla koloni som numera 2004 består av runt 40 par på det lilla skäret.
Av de större kolonierna så återstår endast en spillra numera i Sundbysjön. Både i Bråhovdasjön och Nälen fanns för kolonier med hundratals
par fram till i början av 80-talet.

Fiskmås Hf
Häckar med ett tio-tal par i området. Ses från april-augusti.

Silltrut T
Ses sparsamt-sällsynt i inlandet. Två fynd finns från Skundern: den 20.4.87 rastande en individ likaså den 24.4.96.

Gråtrut Hf
Häckar med tre-fyra par. Kan påträffas under årets alla månader.

Havstrut F
es endast tillfälligt främst under sträcktid då fåglar passerar eller födosöker i området.

Skräntärna F
Häckar i yttersta havsbandet. Enstaka fåglar söker sig efter avslutad häckning till inlandet. Även i Skundern ses, nästan årligen, något enstaka
ex födosöka i augusti.

Fisktärna Hf
Häckar med tio-femton par under gynnsamma år. Flyttar i juli-augusti och återkommer runt 1:a maj.

Silvertärna T
Sällsynt sträckgäst. Ett ex sågs i fisktärnekolonin utanför Orrviken 26-30.5.95, den 13.7.93 sträckte fem gamla fåglar söderut vid Bråhovda, tre ex
flög mot N 4.5.95 vid Mälby Kvarn, hela tio ex rastade i sjön 10.5.99 utöver dessa sträckte två ex norrut samma dag. Ett ex sågs även den 17.5.99.
Ett ex rastade den 7.5 och den  9.5.04 sågs sex ex sträcka mot N från Mälby Kvarn.

Svarttärna T
Sällsynt besökare under sträcktid. Ett ex sågs rasta 6.5.97 och ett annat den 26-27.5.98.

Tobisgrissla T
Jo du läste rätt! En nästan helt osannolik observation av denna vid kusten inte ovanliga art. Tobisgrisslan är extremt knuten till havet och det
görs endast få inlandsfynd vid Vänern men knappast någon annanstans. En gammal fågel i sommardräkt sågs rasta hela dagen den 17.5.04 i
sjön till glädje för flera tillresta fågelskådare.

Tamduva Hs
Förekommer med ett tiotal par i anslutning till bebyggelse i området.

Skogsduva Hf
Har minskat till följd av mårdpredation under 90-talet. Troligen finns numera bara något enstaka par i området.

Ringduva Hf
Häckar allmänt i skogsmark. Påträffas från februari-oktober.

Turturduva T
Ett fynd finns i området av denna sällsynta art. Ett ex sågs i Stubbetorp 13.7.81.

Gök Hf
Verkar ha minskat kraftigt i södra Sverige under senare år. Enstaka gökar hörs och ses dock alltjämt i vårt område under maj-juni.

Sparvuggla Hs
Ses årligen i skogsmark främst i norra delen av området.

Kattuggla Hs
Häckar med fem-sex par runt sjön.

Hornuggla Hf
En art vars förekomst varierar kraftigt från år till år. I vårt område häckar upp till 5-6 par under ett bra år emedan den saknas helt under dåliga år.
Lättast hittar man hornugglorna genom att lyssna efter tiggande ungar under försommarnätterna (hörs långt).

Pärluggla hs
Har blivit allt ovanligare med åren troligen på grund av avsaknad av lämliga bohål och mårdpredation. Tidigare fanns någon enstaka ropande
fågel i områdets norra del men det är idag tveksamt om någon alls finns kvar. Ett ex hördes tillfälligt den 7 mars 2004 vid Mälby Kvarn.

Nattskärra hf
Förekommer sparsamt-sällsynt på tallhedarna i områdets norra del. Vill man höra och se denna skygga fågel får man ge sig ut i försommarnatten.

Tornseglare Hf
Har minskat något men häckar här och var i anslutning till bebyggelse. Ses från maj-september.

Göktyta Hf
Har minskat i antal i takt med att hagmarkerna börjat växa igen. Fortfarande finns enstaka par kvar i området. Lättast påträffas fåglarna under maj
månad då deras spel ofta hörs långt.

Gröngöling Hs
Förekommer allmänt i hela området.

Spillkråka Hs
Sparsam häckfågel främst i områdets norra del.

Större hackspett Hs
Allmän häckfågel.

Mindre hackspett Hs
Sparsam till sällsynt häckfågel. Max fyra-fem par i området.

Tofslärka T
En sällsynt gäst i landet. Ett överflygande ex sågs och hördes vid Mälby Kvarn 15.7.97.

Trädlärka Hf
Häckar med något enstaka par i områdets norra del. Ses annars sparsamt på sträck under främst mars-april.

Sånglärka Hf
Tämligen allmän häckfågel som dock har minskat med åren. Häckar i anslutning till öppna marker i området.

Backsvala F
Ses endast på sträck och då ofta i blandflockar med andra svalor under maj och augusti.

Ladusvala Hf
Ses allmänt under sträcktid men har minskat kraftigt som häckfågel i området. Arten är i hög grad beroende av bra skyddade häckplatser
och tillgång på mycket insekter. Minskad betesdrift och tätare uthus är troliga orsaker till minskningen.

Hussvala Hf
Har liksom föregående art minskat. Hussvalan har dock alltid varit fåtaligare än ladusvalan. Förekommer fortfarande med något enstaka par
i området.

Trädpiplärka Hf
En allmän häckfågel i skogsmark.

Ängspiplärka hf
Häckar ofta i sankmarker av olika slag. Har minskat i vårt område men kan ändå påträffas här och var. Ses allmänt under sträcktid.

Rödstrupig piplärka T
Sällsynt sträckgäst på väg från nordliga tundraområden till Afrika. Enstaka ex kan höras sträcka förbi under främst september.

Gulärla F
Ses rasta i anslutning till fuktiga betesmarker och gräsrika stränder under sträcktid (maj och augusti). Häckar inte i området.

Sädesärla Hf
Allmän häckfågel. Återkommer från vinterkvarteren runt den 10:e april och återvänder i augusti-september.

Sidensvans F
Regelbunden vintergäst. Ses oftast under höststräcket i november-december. Mer fåtalig under vårsträcket i februari-maj.

Strömstare F
Ses främst i slutet av oktober och under november i öppna och forsande vatten. Sträcker åter norrut i februari-mars.

Gärdsmyg Hf
Sparsam häckfågel och vintergäst. Ses mer allmänt under höststräcket i september-oktober.

Järnsparv Hf
Sparsam häckfågel i hyggeskanter och ungskog. Har undanskymda vanor och ses sällan. Den som lärt sig locklätet upptäcker
snart att den inte är ovanlig under höststräcket i augusti-september.

Rödhake Hf
Allmän häckfågel. Flyttar i september-oktober och återvänder i april.

Näktergal Hf
Har minskat något under 90-talets senare del, men förekommer fortfarande med ett drygt femton-tal par i området. Hörs lättast under maj-juni,
främst nattetid.

Blåhake F
Förekommer sparsamt under höststräcket i anslutning till örtrika fuktängar i slutet av augusti och september. Mer sällsynt under vårsträcket i maj.

Rödstjärt Hf
Sparsam häckfågel oftast i tallskog eller nära bebyggelse. Ses från april-september.

Buskskvätta Hf
Sparsam häckfågel i öppen betesmark. Ses från maj-september.

Stenskvätta Hf
Var tidigare en allmän häckfågel i anslutning till öppen mark med gärdesgårdar och rösen. Numera finns sannolikt bara något enstaka par kvar i området.
Ses mer allmänt under sträcktid i april och i oktober.

Ringtrast T
En sällsynt besökare i björktrastflockar under främst andra hälften av april.

Koltrast Hf
Allmän häckfågel. Enstaka ex övervintrar.

Björktrast Hf
Allmän häckfågel. Enstaka ex övervintrar.

Taltrast Hf
Allmän häckfågel i skogsmark. Flyttar i september-oktober och återkommer i april.

Rödvingetrast Hf
Sparsam häckfågel. Uppträder i övrigt som taltrast.

Dubbeltrast Hf
Sparsam häckfågel i områdets norra del. De flesta individer flyttar söderut i oktober-november, men enstaka kan också övervintra.

Gräshoppssångare Hf
Förekommer de flesta år med några par vid Röhlkärret och vid Bråhovdasjön. Påträffas även ibland i anslutning till örtrika sankmarker på
andra håll. Då arten är en utpräglad nattsångare med undanskymda vanor så bör man vara ute under försommarnätterna för att träffa på den.
Har minskat under senare år i området.

Flodsångare T
Sällsynt gäst i landskapet från öster. Ett drygt tiotal fynd finns från området. Alla fynd har gällt sjungande fåglar under juni.

Sävsångare Hf
Allmän häckfågel i sankmarker och vassområden. Återkommer i maj och sträcker till tropiska Afrika i augusti.

Kärrsångare T
Även denna art är en sällsynt gäst i våra trakter. Enstaka sjungande fåglar har påträffats några gånger i vårt område under maj-juni.

Rörsångare Hf
Allmän häckfågel i sankmarker och vassområden. Flyttar till Medelhavsländerna i augusti och återkommer i maj.

Trastsångare T
En ovanlig försommargäst i vårt område. Förekommer med stabila populationer som närmast vid Söderfjärden i Mälaren och i Kvismare-området
i Närke. Påträffas ofta sjungande på senvåren eller försommaren i vass. Vid Gåsviken har den noterats 7 gånger sedan 1986. Senaste obsarna är
från den 21.5.03 och den 22.4.04 då fåglar hörts sjunga i just Gåsviken.

Härmsångare T
Sällsynt gäst som ofta föredrar högvuxna lövträdsbestånd. Häckar ej i området men påträffas årligen i maj-juni.

Ärtsångare Hf
Sparsam häckfågel i området. Hörs ofta i maj i anslutning till trädgårdar, lövsly och buskmarker. Flyttar i augusti-september.

Törnsångare Hf
Sparsam häckfågel i buskmarker. Påträffas i maj-augusti.

Trädgårdssångare Hf
Allmän häckfågel i lövsnår och skogsbryn. Påträffas från maj-augusti.

Svarthätta Hf
Se föregående art.

Grönsångare Hf
Häckar sparsamt i gles skogsmark. Påträffas lättast sjungandes i maj då den har mer undanskymda vanor under sommaren. Flyttar i augusti.

Gransångare F
Påträffas sparsamt men regelbundet under vårsträcket i slutet av april-maj. Mer regelbunden under höstflytten i september. Häckar ej hos oss.

Lövsångare Hf
Allmän häckfågel i alla slags skogs- och buskmiljöer.

Kungsfågel Hs
Allmän i barrskog året om.

Grå flugsnappare Hf
Är lätt att förbise, men förekommer ofta tämligen allmänt i torr gles skogsmark. Kan även häcka på udda platser i anslutning till bebyggelse.

Mindre flugsnappare T
Sällsynt i Sörmland. Enstaka häckningar anträffas då och då. Har påträffats en enda gång i vårt område den 8.8.88 då en hontecknad fågel
sågs vid Mälby Kvarn.

Svartvit flugsnappare Hf
Allmän häckfågel. Ses från maj-augusti.

Skäggmes h
En sentida från öst invandrande art i landet. Föredrar täta större vassområden. Under toppåren i början av 90-talet förekom den snart sagt i
varenda vassjö, så även i våra trakter. Men efter ett par kalla vintrar försvann den åter igen från många lokaler. Fram till åtminstone 1997 fanns
några par i Bråhovdasjön. Påträffas nästa årligen i området främst under september-oktober.

Stjärtmes Hf
Sparsam häckfågel i anslutning till sankmarker med björk och al. Ses oftare vintertid då de födosöker i mindre flockar.

Entita Hs
Allmän häckfågel i löv och blandskog.

Talltita Hs
Allmän häckfågel i barrskog.

Tofsmes Hs
Allmän häckfågel i barrskog.

Svartmes Hs
Allmän häckfågel i barrskog.

Blåmes Hs
Allmän häckfågel.

Talgoxe Hs
Allmän häckfågel.

Nötväcka Hs
Allmän häckfågel.

Trädkrypare Hs
Sparsam häckfågel.

Törnskata Hf
Sällsynt häckfågel på hyggen och i busk- och hagmark. Var vanlig förr men har minskat kraftigt i takt med att betet upphört i
busk- och skogsmark. Ses från maj-augusti.

Varfågel F
Sällsynt vintergäst från nordliga häckområden. Enstaka övervintrande exemplar har påträffats då och då vid Röhl-Hosjö och
Sundby-Bråhovda.

Nötskrika Hs
Tämligen allmän häckfågel i främst barrskog.

Skata Hs
Allmän häckfågel.

Nötkråka Hs
Sällsynt häckfågel i barrskog, men en regelbunden besökare i området. Enstaka fåglar ses samla hasselnötter till vinterförråd under
augusti-september. Påträffas mer sporadiskt under övriga delar av året. Stannfågel. Skygg!

Kaja Hs
Allmän häckfågel.

Råka F
Enstaka fåglar påträffas då och då i kråkflockar under vårsträcket i mars-april. Häckar som närmast i Uppsala.

Kråka Hs
Allmän häckfågel. Nordliga populationer flyttar, varför både nordliga och mellansvenska fåglar påträffas hos oss under vinterhalvåret.

Korp F
Häckar närmast i Högstensskogen. Besöker området regelbundet under hela året.

Stare Hs
Tämligen allmän häckfågel. Även denna art har minskat i takt med minskad djurhållning och bete i busk- och hagmark. Påträffas
oftast häckande vid obesprutade betesmarker med enstaka hålträd. Återkommer i april och flyttar i september.

Gråsparv Hs
Häckar i tätare buskage och snår i anslutning till bebyggelse flera av gårdarna i området. Gynnas av hästhållning!

Pilfink Hs
Tämligen allmän häckfågel.

Bofink Hf
Allmän häckfågel. Enstaka fåglar övervintrar (främst i städernas villakvarter). Flyttar i september och återkommer i mars-april.

Bergfink F
Ses allmänt på sträck i april och september. Häckar inte i södra Sverige.

Grönfink Hs
Allmän häckfågel i främst enbuskmark.

Steglits hf
Sällsynt häckfågel i lövskog-buskmark. Ses då och då främst under sträcktiden i mars-april och september-oktober. Enstaka mindre
flockar kan också ses födosöka i tistelrika viltåkrar under vintertid.

Grönsiska Hf
Sparsam häckfågel. Ses ofta under vår och höst.

Hämpling Hf
Sparsam häckfågel som föredrar torra buskmarker. Har minskat. Flyttar under september och återkommer i april.

Vinterhämpling T
Sällsynt besökare under vinterhalvåret.

Gråsiska F
Besöker oss under främst senhöst och senvinter. Antalet gråsiskor varierar kraftigt från år till år. Kan vissa år saknas nästan helt.
Häckar inte här.

Snösiska T
Påträffas sällsynt och då med enstaka fåglar i gråsiskflockar under vintertid. En av Sveriges största artrena snösiskflockar (62 ex!) sågs
vid Bråhovda 10.1.1998. Fler än trettio ex är ringmärkta vid Mälby Kvarn vintertid (19 ex hösten 2004).

Bändelkorsnäbb T
Mycket sällsynt sträckgäst under främst augusti-september. Tio ex sågs 15.8.93 sträcka söderut vid Mälby Kvarn. Ytterligare fyra ex såg också
de flyga för på samma lokal 9.10.04. 

Mindre korsnäbb hf
Sparsam häckfågel i barrskog.

Större korsnäbb hf
Sällsynt häckfågel i främst tallskog.

Rosenfink F
Sparsam sträckgäst. Enstaka sjungande fåglar påträffas i maj. Häckar ej i området.

Tallbit T
Sällsynt vintergäst. Uppträder vissa år invasionsartat i stora antal. Fåglarna som då ses är av främst ostligt ursprung. Under vintern
1998-99 sågs regelbundet fåglar . Den 15.11.98 sågs minst tjugo ex vid ridhuset, Mälby och samma dag sågs sex ex söder om Mälby.
Den 19.11 fanns återigen åtta ex vid ridhuset, Mälby.

Domherre Hs
Sparsam - sällsynt häckfågel i barrskog. Då det i våra trakter övervintrar fåglar från nordost så behöver det inte vara "våra egna" som
besöker fågelbordet. Under jan-feb 2003 ringmärktes vid Mälby Kvarn närmare 100 ex som fångades i anslutning till fågelmatningen där.

Stenknäck F
Har under senare år ökat i landskapet men häckar ännu ej i området. Föredrar lövskog och trädgårdar. Enstaka fåglar ses på sträck i
mars-april och i september.

Snösparv T
Sällsynt sträck (vinter-)gäst. Två hannar sträckte förbi Mälby Kvarn den 21 mars 2004.

Lappsparv T
Påträffas sällsynt under sträcktid i mars-april, september.

Gulsparv Hs
Allmän häckfågel.

Ortolansparv hf
Sällsynt häckfågel i Sörmland. Har häckat i anslutning till jordbruksmark på flera håll. Är troligen utgången från området. Flyttar i
augusti-september och återkommer i maj.

Sävsparv Hf
Allmän häckfågel i anslutning till sankmarker och vass. Flyttar till södra Europa i september och återkommer i mars-april.

Påträffade friflygande är också följande förrymda arter:

Praktrosella
Ett hane fångades vid ett fågelbord i Stubbetorp 15 januari 2005. Fågeln hade liksom följande art rymt från en voljär i Sågarsvedet (ca 3km N 
platsen) som blåste sönder under stormen veckan före fyndet.


Praktrosellan.

Sångparakit
En hane fångades vid ett fågelbord vid Skogshyddan NV Ekeby 16 januari. 


Sångparakiten.

Undulat
En hanne fångades sommaren 1998 sittande på vägen V Kvarnängskorset Ekeby.